استاد امیررضا شهابی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

امیررضا شهابی .کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان ، و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر کرمان.<br /> سابقه تدریس در مقطع دبیرستان. <br /> فعالیت در گروه مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان.(تحصیلی- خودباوری و...) <br /> دارنده گواهی نامه تدریس مدل سازی دینامیک و استاتیک مخازن نفت (petrel) از وزارت علوم وتحقیقات


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه شهید باهنر کرمان