استاد امیرحسین باب الحکمی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان 1389 تا 1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد 1394 تا 1397