امین قاسمی

استاد امین قاسمی

تدریس خصوصیدرس شیرین شیمی در تمام مقاطع دبیرستان و کنکور توسط دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی به صورت تضمینی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان