امین ساتیار

استاد امین ساتیار

  • کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در هنرستان رهبر انقلاب تهران به مدت 3 سال