امین رضا صفری

استاد امین رضا صفری

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • افتخار تحصیلی: رتبه اول دوره کارشناسی
  • تدریس در منشور ادیبان دانش به مدت 2 سال
  • تدریس در کانون مدرسان ایران به مدت 1 سال