علیرضا شریفی

استاد علیرضا شریفی

تدریس خصوصی دروس آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت تضمینی،تدریس دروس مدار های الکتریکی و ماشین های ACوDC و ریاضی 3 هنرستان به صورت تضمینی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب ریاضی عمومی 1 زبان تخصصی مهندسی برق مدارهای منطقی

شهرهای تدریس

ملایر - همدان تهران - تهران همدان - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان