علی غفاری

استاد علی غفاری

عربی آسان است به شرطی که...

تدریس خصوصی صرف ونحو عربی به روش دسته بندی (نمودارشاخه ای) جذاب وکاربردی قواید کنکوری ,آماده سازی برای امتحانات سطوح مختلف راهنمایی ودبیرستان, تقویتی وتجدیدی ,آموزش مکالمه مقدماتی ,ترجمه متون عربی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران بهارستان - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


هدف من ارتقاء سطح علمی دانش پژوهان عزیز میباشد ودرحدتوان راهنمایی برای نیل به موفقیت . ومسایل اقتصادی دراولویت های آخرمن قراردارد .سعی دارم زبان عربی راکه ازاهمیت ویژه ای (هم درکنکوروهم درسطوح مختلف) برخورداراست وگاهی دانش آموزان زمینه ذهنی رضایت بخشی ازآن ارایه نمی دهندرابادیدعلاقه مندانه تری بنگرند.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان