استاد علی غفاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

هدف من ارتقاء سطح علمی دانش پژوهان عزیز میباشد ودرحدتوان راهنمایی برای نیل به موفقیت . ومسایل اقتصادی دراولویت های آخرمن قراردارد .سعی دارم زبان عربی راکه ازاهمیت ویژه ای (هم درکنکوروهم درسطوح مختلف) برخورداراست وگاهی دانش آموزان زمینه ذهنی رضایت بخشی ازآن ارایه نمی دهندرابادیدعلاقه مندانه تری بنگرند.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران