1 2

استاد 1 2

تدریسسسسسسسسسسسسسسسس

تدریسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی اول ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان