استاد علی احمدی فرسنگی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان شاغل در پالایشگاه اصفهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان