احمد یاراحمدی

استاد احمد یاراحمدی

  • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
  • افتخار تدریس: نگارش یک مقاله ISI در انتشارات Elsevier