حامد رضایی

استاد حامد رضایی

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و فیزیک 1 و 2 دانشگاه توسط دانشجوی دکتری فیزیک حالت جامد در شهر تبریز. برگزیده مرحله اول المپیاد دانش آموزی فیزیک. فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان تخصصی فیزیک کاربرد کامپیوتر در فیزیک مکانیک کوانتومی 1 و2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نظرات شاگردان