استاد عادل نقدی

  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه تبریز
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: جزوه اختصاصی ، تالیف کتاب کار و تمرینات تکمیلی متناسب با هر دانش آموز به صورت تایپ شده