استاد سید مصطفی عباس نیا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

من در اداره اموزش و پرورش طبس حدود 40 دانشآموز دختر و دانش آموز مرد داشته


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

افتخارات تحصیلی

  • من در اداره اموزش و پرورش طبس حدود 40 دانشآموز دختر و دانش آموز مرد داشته