علی هادی پور

استاد علی هادی پور

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی مالک اشتر