برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی علوم تجربی ششم به هفتم مدارس برتر - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
بهناز باغچی

بهناز باغچی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • افتخار تحصیلی: در مقطع کارشناسی ارشد شاگرد اول دانشکده بوده ام.
 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تهران
محسن پرتو

محسن پرتو مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • افتخار تحصیلی: رتبه اول ارشد و دکترا در دانشگاه علم و صنعت
اصفهان
زهرا شیروانی

زهرا شیروانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی تربیت معلم قرآن مجید از دانشکده معارف قرآنی اصفهان
 • تدریس در نسل نو به مدت 5 سال
اصفهان
مریم رجبیان

مریم رجبیان مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه پیام نور
 • تدریس در موسسه آموزشی صفریک به مدت 4 سال
تهران
زهرا زارعی پور

زهرا زارعی پور مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تهران
پوریا سالخورده

پوریا سالخورده مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
حسین اندایش گر

حسین اندایش گر مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • تدریس در دبستان حاجی پور به مدت 8 سال
تهران
ثریا پریشن

ثریا پریشن مشاهده رزومه

 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تدریس در اموزشگاه سپهرمهر به مدت 5 سال
اصفهان
اعظم سیدقلعه

اعظم سیدقلعه مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • تدریس در ایران مشاهیر به مدت 2 سال
اصفهان
فاطمه باقری

فاطمه باقری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)