برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی پدیده های انتقال - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی پدیده های انتقال - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
رسول باغبانی جویباری

رسول باغبانی جویباری مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس
  • افتخار تدریس: قبولی بسیاری از شاگردها با نمره عالی
  • افتخار تحصیلی: رتبه 1 مقاطع کارشناسی و دکتری
اصفهان
سید محمد محسن آبدار اصفهانی

سید محمد محسن آبدار اصفهانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
تهران
اعظم موسوی

اعظم موسوی مشاهده رزومه

  • دکترا مهندسی مواد و متالوژی از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
اصفهان
محمدرضا حسین پور

محمدرضا حسین پور مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه فردوسی مشهد
تهران
محمدرضا عسکران

محمدرضا عسکران مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)