برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی مخابرات بی سیم - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی مخابرات بی سیم - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
علی پاسبان

علی پاسبان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تحصیلی: عضو خانه ریاضیات استان
 • تدریس در آموزشگاه نوبل به مدت 2 سال
تهران
امیر محمد حاتمی

امیر محمد حاتمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در حل تمرین دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف به مدت 3 سال
تهران
علیرضا منتظران

علیرضا منتظران مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد
 • تدریس در دانشگاه شاهد به مدت 2 سال
تهران
جواد سبزه علی

جواد سبزه علی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
تهران
سید مجتبی میرباقری فیروزآباد

سید مجتبی میرباقری فیروزآباد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • افتخار تحصیلی: معدل 16.01 در دوره کارشناسی ارشد
تهران
یاشار علی محمدی

یاشار علی محمدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تدریس: دومین تدریسیار نمونه دانشکده مهندسی برق امیرکبیر
 • افتخار تحصیلی: شاگرد دوم کارشناسی در گرایش مخابرات با معدل١٨.٦٨
مشهد
حمید ولی نژاد

حمید ولی نژاد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه یزد
تهران
تقی مقیمی کندلوسی

تقی مقیمی کندلوسی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
سیمین سلیمانپورمقدم

سیمین سلیمانپورمقدم مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه شاهد

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)