زهرا اعتمادی

استاد زهرا اعتمادی

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان بابیش از 20 سال سا بقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس در دبیرستانهای تهران <br /> عضوانجمن فیزیک ایران <br /> عضوانجمن انرژی خورشیدی ایران<br /> آمزش کاملن مفهومی وبراساس روش فعال

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان