فهیمه مروی

استاد فهیمه مروی

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان و پیش دانشگاهی توسط کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

نیشابور - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان