مهرانگیز خداداد

استاد مهرانگیز خداداد

تدریس دروس ادبیات فارسی دوره متوسطه- دستور زبان فارسی- عروض و قافیه-معانی- بیان و بدیع-عربی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

شهریار - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


از دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم سابق) در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شدم و در حال حاضر در دانشگاه شهید بهشتی کار شناسی ارش

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان