کاربر استادبانک

صاحب تارم

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک از ابتدایی تا کارشناسی ارشد توسط کارشناس ارشد از دانشگاه صنعتی شیراز

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

سیستم های دینامیکیتوپولوژی عمومیمبانی ترکیبیاتمبانی ریاضیجبر خطینظریه اعدادآنالیز عددیمبانی آنالیز عددیآمار و احتمالاتگرافحساب دیفرانسیل و انتگرالمبانی منطق و نظریه مجموعه هاهندسه تحلیلی و جبر خطیهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانمحاسبات عددیمبانی هندسهجبر و احتمالریاضی کنکور سراسریآمار ریاضیمبانی ماتریس ها و جبرخطیریاضی مهندسیجبربهینه سازی خطیبهینه سازی غیرخطیتوابع مختلطحسابانمعادلات دیفرانسیلآنالیز ریاضیآمار و مدلسازی دبیرستانریاضی عمومی 1حل عددی معادلات دیفرانسیلهندسه جبری مقدماتیریاضی گسستهریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیاقتصاد مهندسیکنکور کارشناسی ارشد ریاضی

تدریس در شهرهای

اهواز، خوزستان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: اهواز، خوزستان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.