تدریس خصوصی توسط سعید ملکی

سعید ملکی

تدریس شیمی اردبیل: شیمی نظریه گروه در شیمی، شیمی معدنی،شیمی آلی ،شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و نانو

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

کنکور کارشناسی ارشد شیمیشیمی کنکور سراسریزبان تخصصی شیمیشیمی معدنی 1 و 2شیمی فیزیکشیمی تجزیه دستگاهیشیمی تجزیهشیمی آلیکاربرد طیف سنجی در شیمی آلیشیمی عمومیشیمی سوم دبیرستانشیمی پیش دانشگاهیشیمی دوم دبیرستان

تدریس در شهرهای

اردبیل، اردبیل

جنسیت: مذکر

محل سکونت: اردبیل، اردبیل

افتخارات و سوابق


 • استاد یار مدعو دانشگاه محقق اردبیلی
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • اصول ایمنی در آزمایشگاههای فناوری نانو- اسپکتروسکوپی نانو مواد-آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجلات آی.اس.آی-مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت-کاربرد میکروسکوپ AFM در آنالیز مواد- کاربرد میکروسکوپ SEM در آنالیز مواد
 • - A. Maleki, Z. Alirezvani, S. Maleki, A Highly Efficient Synthesis of 2,4,5- Trisubstituted Imidazoles Catalyzed by Composite Magnetic Nanoparticle Under Mild Reaction Condition, http://www.sciforum.net/conference/ecsoc-18.
 • A. Maleki, N. Hamidi, S. Maleki, Magnetic hybrid iron oxide-based composite nano catalyst for the synthesis of polyhydroquinolines under solvent-free conditions at room temperature, 1st International Electronic Conference on Materials, 26 May-10 Jun
 • A. Maleki, Z. Alirezvani, R. Rahimi, S. Maleki, Synthesis of Substituted Imidazoles by Using Functionalized Ferrate(ш) Catalyst under Green Chemistry Conditions, 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry.
 • S. Ghammamy, M. R. Baghy, W. W. Tak, K. Mehrani, S. Maleki, Synthesis, characterization, X-ray structural analysis and study of oxidative properties of propyltriphenylphosphonium bromochromate, Transition Metal Chemistry, 32, (2007), 257-261.
 • S. Ghammamy, K. Mehrani, Z. Javanshir, A. Moghimi, F. Shabaani, S. Maleki, Synthesis and characterization of two new triphenylphosphonium halochromates, (C6H5)3PH[CrO3X], (X=F, Br) ARKIVOC, xv, (2007), 61-65.
 • Z. Javanshir, S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, F. Siavoshi, Propyltriphenylphosphonium Chlorotrioxochromate(VI): A Mild and Efficient Oxidant for Oxidation of Organic Substrates, Asian Journal of Chemistry, 20(3), (2008), 1791-1794.
 • S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Z. Javanshir, Methyltriphenylphosphonium Halochromates, [Me(Ph)3P][CrO3X] (MTriPPXC) (X= F, Cl, Br): the Three New, Mild and Stable Oxidants for Organic Substrates, G.U. Journal of Science, 21(2), (2008), 33-36.
 • Z. Javanshir, S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Propyltriphenylphosphonium Flourotrioxochromate(VI) (PTriPPFC) a Mild, Stable, Efficient and Expensive Chromium(VI) Oxidation Reagent, The Journal of Damghan University of Basic Sciences, 2(1), (2009)
 • S. Ghammamy, M. R. Baghy, M. Mirrahimi, M. D. Vaira, Z. Javanshir, K. Mehrani, S. Maleki, Synthesis, characterization, X-ray structural analysis and study of oxidative properties of a chlorochromate(VI) complex with benzyltriphenylphosphonium cation,
 • -S. Ghammamy, K. Mehrani, S. Maleki, Z. Javanshir, Two New Ethyltriphenylphosphonium Halochromates, Et(Ph)3P[CrO3X], (X=Cl, Br): Mild And Efficient Reagents For Oxidation Of Organic Substrates Organic Chemistry an Indian Journal, 4, 2008,
 • . Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Preparation of magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface modified iron oxide nanoparticles and their characterization, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 355 (2014) 300-305.
 • -R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, A. Morsali, M. J. Rahimi, Synthesis and characterization of magnetic dichromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface) modified iron oxide nanoparticles (Fe3O4@SiO2@PPh3@Cr2O72-), Solid State Sciences,
 • A. Maleki, R. Rahimi, S. Maleki, Synthesis, characterization and morphology of new magnetic fluorochromate hybrid nanomaterials with triethylamine surface modified iron oxide nanoparticles, Synthetic Metals, 194, (2014) 11-18.
 • R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Synthesis and characterization of a new magnetic bromochromate hybrid nanomaterial with triethylamine surface modified iron oxide nanoparticles, Chinese Chemical Letters, 25 (2014) 919-922.
 • R. Rahimi, A. Maleki, S. Maleki, Preparation and characterization of a new surface modified dichromate/triethylamine/silica/iron oxide magnetic hybrid nanomaterial, Journal of the Iranian Chemical Society, DOI 10.1007/s13738-014-0473-z.
 • -A. Maleki, R. Rahimi, S. Maleki and N. Hamidi, Synthesis and characterization of magnetic bromochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface-modified iron oxide nanoparticles and their catalytic application in multicomponent reaction
 • Ali Maleki, Rahmatollah Rahimi, Saied Maleki, Preparation and characterization of magnetic chlorochromate hybrid nanomaterials with triphenylphosphine surface-modified iron oxide nanoparticles
 • 2-. Ali Maleki, Zahra Alrezvani, Saeid Maleki, Design, preparation and characterization of urea-functionalized Fe3O4/SiO2 magnetic nanocatalyst and application for the one-pot multicomponent synthesis of substituted imidazole derivatives, Catalysis C
 • بنیاد ملی نخبگان،
این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.