مهدی رمضانی

استاد مهدی رمضانی

تدریس خصوصی فیزیک همه پایه های دبیرستان توسط دانشجوی دکتری دانشگاه شریف - دارای مدال نقره المپیاد دانشجویی فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترومغناطیس مکانیک کوانتومی 1 و2 ترمودینامیک و مکانیک آماری فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه ی دوم المپیاد دانشجویی فیزیک
  • رتبه ی اول مقطع کارشناسی

نظرات شاگردان