محمد آزمند

استاد محمد آزمند

ریاضی اول تا سوم راهنمایی

تدریس مطالب ریاضی اول ابتدایی تا سوم راهنمایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی اول ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان