مریم نجاری

استاد مریم نجاری

زیست شناسی دبیرستان/ فیزیک دبیرستان /شیمی دبیرستان

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان و دانشگاه/ شیمی دبیرستان /فیزیک دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی فیزیک عمومی 1 زیست شناسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه الزهرا

نظرات شاگردان