محمد مهدی خشنود

استاد محمد مهدی خشنود

تدریس ریضات و فیزیک با روشی نوین و منطبق با متد های روز دنیا توسط دانشجو برطر دانشگاه علم وصنعت ایران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان