حسین مرادی نسب

استاد حسین مرادی نسب

تدریس دروساختصاصی رشته تجربی که مشتمل بر دوروس:زیست سال اول و دوم وسوم دبیرستان و درس زیست پیش دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس در مدارس تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان