فضل اله شفیعی

استاد فضل اله شفیعی

دبیر ریاضی دبیرستانهای نمونه دهخدا وامیرکبیر شهر ومدرس دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

ممسنی - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • 23 سال تدریس دروس ریاضی در دبیرستان های نمونه شهرستانهای ممسنی ورستم وسرگروه درس ریاضی شهرستان رستم

نظرات شاگردان