محمد امین رجایی

استاد محمد امین رجایی

نرم افزارهای تخصصی مکانیک نیز تدریس میشود .........................................................

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی ماشین های ابزار و تولید روش های تولید طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر ماشین های کنترل عددی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک سیستم های اندازه گیری شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل تکنولوژی روش های جوشکاری شناخت فلزات صنعتی زبان تخصصی مکانیک کنترل اتوماتیک طراحی اجز ا 1 و 2 مقاومت مصالح ترمودینامیک علم مواد دینامیک استاتیک

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود

نظرات شاگردان