ابوالفضل حسین زاده

استاد ابوالفضل حسین زاده

تدریس خصوصی ونیمه خصوصی دروس شیمی و فیزیک دبیرستان و مقطع راهنمایی با روش های کار آمد توسطدانشجوی دکتری داروسازی با هزینه توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

سوابق و افتخارات تدریس


فردی مورد اطمینان و با روش های تدریسی جدید

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی داروسازی از دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان