تدریس خصوصی در مینودشت

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر مینودشت


رضا سنجه ونلی

استاد رضا سنجه ونلی

در درس خواندن اول باید برنامه داشت و بعد با استفاده از تجربه دیگران به موفقیت رسید...میخواهیم افرادی را وارد جامعه خود کنیم که بهترین باشند..برای بهترین بودن در کنارتان هستیم...تعهد از شما تضمین از ما

مشاهده صفحه استاد